Historia ogrodu

Rodzinny Ogród Działkowy im 'Pod Bryzą' w Rozewiu powstał w 1978 roku, na podstawie decyzji Dowódcy Garnizonu Władysławowo jako Pracowniczy Ogród Działkowy, podjętej zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami w sprawie zakładania pracowniczych ogrodów działkowych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie i użytkowaniu wojska, a w szczególności porozumieniem pomiędzy Radą Krajową PZD i Ministrem Obrony Narodowej.

Plan realizacyjny pierwszego etapu zakładania Ogrodu został zatwierdzony decyzją Nr A/II-30/79 z dnia 08.03.1979 r. wydaną przez Okręgową Inspekcję Architektoniczno-Budowlaną w Bydgoszczy, jako właściwy organ do wydawania takich decyzji w odniesieniu do terenów wojskowych. Pierwszy etap obejmował działki o numerach od 1 do 138, które zostały podzielone na dwa sektory.

W ramach zatwierdzonego Planu Ogrodu wybudowano staraniem ina kosztużytkowników działek, przy dużym zaangażowaniu i udziale wojska ogrodzenie terenu, sieć wodociągową i elektryczną kolejno najpierw w sektorze I następnie w II.

Decyzją Nr A/II-11/90 z dnia 16.03.1990 r. OWIAB w Bydgoszczy zatwierdził plan realizacyjny drugiego etapu zakładania Ogrodu, zgodnie z którym powstały działki aktualnie zlokalizowane w sektorze III.

Zmieniające się przepisy prawne stworzyły możliwość przekazania terenu Ogrodu w wieczyste użytkowanie PZD. Na wniosek Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku właściwy organ wojskowy wyraził zgodę na przekazanie terenu Ogrodu poza resort obrony narodowej. Ostatecznie w 1998 r. zarząd MON nad terenem Ogrodu został wygaszony i przekazany do Urzędu Rejonowego w Pucku.

W wyniku podjętych czynności prawnych, Kierownik Urzędu Rejonowego w Pucku aktem notarialnym Rep.A nr 5062/1998 z dnia 31.12.1998 r. przekazał nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców działki geodezyjne 198, 440/2, 438/5 o łącznej powierzchni 12,5396 ha, na których urządzony jest Ogród.

Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku w dniu 28.04.1999 r. w księdze wieczystej nr 28994 w dziale II wpisał PZD jako użytkownika wieczystego.

Aktualnie Ogród składa się z 248 działek. podzielonych na trzy sektory.