WALNE ZEBRANIE

10-02-2012
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dniu 15.04.2012r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. POD BRYZĄ w ROZEWIU

Zawiadamia

Że w dniu 15 kwietnia 2012 r w Sali Urzędu Miejskiego we Władysławowie

Odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godzinie 1000

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie 1030

Zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członków Związku w dniu 01 kwietnia o godzinie 1000-1200 w biurze ogrodu (brama Nr.3).

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, oraz Uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2011 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2011 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2011r.
 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 11. Dyskusja.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i Finansowego).
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wysokości i terminu opłat na rzecz ogrodu;
  • liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2012 r.;
  • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2012 r.
  • planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r.;
  • innych dotyczących działalności ogrodu.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

ZARZĄD ROD

im. Pod Bryzą

w Rozewiu